Nawigacja

STATUT SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin biblioteki Regulamin czytelni Regulamin stołówki Szkolny zestaw podręczników Kalendarz roku szk. 2017/2018 Kryteria oceniania klas I-III Kryteria oceniania klasa 4 Kryteria oceniania klasa 5 Kryteria oceniania klasa 6 Kryteria oceniania klasa 7 Kryteria oceniania klasa 8 Kryteria oceniania - klasy gimnazjalne. Procedura - telefony komórkowe "CHRONIMY DZIECI" Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady współpracy z rodzicami Regulamin oceniania z zachowania

Dokumenty szkolne

Regulamin szkoły

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 1

 

IM. BOLESŁAWA  PRUSA

 

W GÓRZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp.

 1. Lekcja.
 2. Prace domowe, zeszyty przedmiotowe.
 3. Sprawdziany, dyktanda, kartkówki, odpowiedzi ustne.
 4. Frekwencja.
 5. Ocenianie uczniów.
 6. Bezpieczeństwo i higiena.
 7. Strój szkolny.
 8. Sala lekcyjna.
 9. Nagrody i wyróżnienia.
 10. Kary.
 11. Samorządność uczniowska.
 12. Uczniowskie i szkolne tradycje.
 13. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp
 

 

 

  1. Każdy członek społeczności szkolnej ( uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, rodzice)- jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.

 

  1. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
   • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,
   • dbania o dobro innych osób,
   • rzetelnego i sprawiedliwego oceniania zachowania i osiągnięć innych.
  2. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

 

I. Lekcja.

 

 1. Uczniowie mają prawo do:
  • znajomości celu lekcji oraz jego zadań,
  • jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,
  • zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • brać aktywny udział w lekcji,
 • przestrzegać ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji,
 • punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,
 • uzupełniać braki wynikające z absencji,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej sali lekcyjnej.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do:

 

 • wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,
 • wyboru form i metod pracy na lekcji.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek:
 • maksymalnie ułatwić uczniowi zrozumienie tematu lekcji, motywować jego aktywność w wykonywaniu przez niego zadań na lekcji,
 • wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,
 • przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

 

                 

                

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek:

 

 • zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,
 • pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie  z odrębnymi przepisami.

 

II. Prace domowe, zeszyt przedmiotowy.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadanie domowe,
 • zadania domowego, które uwzględnia jego psychiczne i fizyczne możliwości,
 • zapoznania przez nauczyciela z wymogami dotyczącymi prowadzenia zeszytu.

 

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • starannego i sumiennego odrabiania zadań domowych,
 • zgłaszania nauczycielowi na początku lekcji braku zadania z podaniem przyczyny,
 • kształtowania u siebie nawyku odrabiania prac domowych w tym samym dniu, w którym zostały zadane,
 • starannego prowadzenia zeszytu zgodnie  z wymogami nauczycieli.

 

 1. Nauczyciel nie może zadać uczniom zadań pisemnych z piątku na poniedziałek oraz na ferie. Nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w piątek i poniedziałek.

 

 

III. Sprawdziany, dyktanda, kartkówki, odpowiedzi ustne.

 

 1. Sprawdzian obejmuje całe działy lub duże jego części, czas ich trwania wynosi 40 minut.
 2. Dyktando – pisanie z pamięci i ze słuchu, poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas trwania do 30 minut.
 3. Kartkówka:
  • jest formą pisemną odpowiedzi ustnej i obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich lekcji,
  • czas jej trwania wynosi do 15 minut,
  • jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

                

 • znajomości zakresu sprawdzianu i wymagań jakim musi sprostać,
 • najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,
 • ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

 

 • przygotować się do sprawdzianu,
 • przynieść materiały wymagane na sprawdzianie (zeszyt klasowy, przybory, itp.),
 • brać udział w sprawdzianie chyba, że ważne przyczyny usprawiedliwiają jego nieobecność,
 • poprawić sprawdzian lub napisać w innym terminie wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • wyboru formy sprawdzianu,
 • nie precyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli poprzez absencję.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek:
 • przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,
 • zapowiadać termin sprawdzianu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 • podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu,
 • przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed zapowiedzianym sprawdzianem,
 • rzetelnie sprawdzić prace uczniów, zapoznać uczniów z zasadami oceniania,
 • przestrzegać terminu zwrotu ocenionych sprawdzianów, dyktand, kartkówek – dwa tygodnie,
 • zanotować w dzienniku lekcyjnym fakt przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej i przeprowadzenia sprawdzianu z podaniem zakresu materiału oraz omówienie jego wyników.

 

 1. Rodzice mają  prawo zapoznać się ze sprawdzianami dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela.

Mają też obowiązek dopilnowania, aby dzieci poprawiły sprawdzian lub napisały go w innym terminie.

                   

 1. Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek:
 • kontrolować zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami,
 • kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczycieli, szczególnie w przypadkach dużej ilości ocen negatywnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Frekwencja.

 

 

 1.  Uczniowie mają obowiązek:
  • punktualnie przychodzić na zajęcia,
  • usprawiedliwiać nieobecności w szkole niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia licząc od ostatniego dnia nieobecności,
  • zgłaszać wychowawcy lub nauczycielowi informację o złym samopoczuciu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji.

 

 1.  Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczycieli opuszczać terenu szkoły.

 

 1.  Nauczyciel ma obowiązek:
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • zawiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności w danym dniu przed rozpoczęciem przez niego zajęć,
 • usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,
 • w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami lub prawnymi opiekunami (wychowawca klasy).

 

 1.  Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, zawody, przeglądy artystyczne ) traktowana jako obecność z wpisem w dzienniku zwolniony.

 

 1.  Rodzice  mają obowiązek usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w szkole.

 

 1. Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić.

 

 1. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie  na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

 1. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom zastępstwo innego nauczyciela, opiekę w świetlicy szkolnej lub dzień wcześniej poinformować o zwolnieniu z lekcji.

 

 1. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne przepisy.

 

 1. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie na świetlicy szkolnej lub w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu mogą pójść do domu.

 

 1. Uczeń, w stosunku do którego podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, na pisemny wniosek rodziców (w którym wyraźnie  zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach), może nie uczestniczyć w zajęciach, gdy lekcje są umieszczone  w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu. W innym przypadku uczeń jest obecny na zajęciach.

 

 1. Ucznia, w przypadku złego samopoczucia można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby dorosłej.

 

 

V. Ocenianie uczniów.

 

 1. Ocenianie uczniów (ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania) odbywa się zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 2. Uczeń ma prawo nie odpowiadać na lekcji, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”
 3. „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski oznaczająca liczbę porządkową, pod którą  uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.
 4.  Rodzice są informowani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą ( trzy razy w semestrze) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

 

 

VI. Bezpieczeństwo i higiena.

 

 

 1.  Uczniowie mają prawo do:
 • ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub złego samopoczucia.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać na korytarzu, nie wychodzić poza teren szkoły,
 • wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 • po ostatniej lekcji w danym dniu spokojnie się ubrać i opuścić szkołę,
 • o złym samopoczuciu poinformować wychowawcę, nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną.

 

 1. Uczniowie nie mogą:
 • siedzieć na korytarzu szkolnym przed salami lekcyjnymi, a plecaki powinny zajmować dwa rzędy.
 • zapraszać do szkoły osób obcych,
 • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • farbować włosów, malować paznokci, robić makijaż,
 •  podczas zajęć edukacyjnych posiadać włączonych  telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, (procedura dotycząca używania telefonów komórkowy)
 • pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,
 • przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

 

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej, niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku, gdy przyjdą do szkoły  w czasie trwania lekcji nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym, na przerwę oczekują w świetlicy szkolnej.

 

 1. Nauczyciele mają prawo do:
 • ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej w razie wypadku lub złego samopoczucia.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek:
 • zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
 • zamykać sale lekcyjne na okres przerw oraz po zakończonych zajęciach,
 • bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia,
 • rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,
 • zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,
 • zapewnić opiekę choremu uczniowi.

 

 1. Rodzice mają obowiązek:
 • udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie z zaleceniem pielęgniarki szkolnej lub Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • przekazywać wychowawcy i pielęgniarce szkolnej ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia.

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek:
 • niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszone przez rodziców, uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 • w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia szkolne,
 • dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych po względem bezpieczeństwa, zapewnić kontrole instalacji gazowej i elektrycznej, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

 

 1. Pracownicy szkoły, w tym szczególnie woźny mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na terenie.

 

 

 

VII. Strój szkolny.

 

 1. Wszystkich uczniów obowiązuje noszenie stroju galowego podczas uroczystości. 
  • ubiór galowy  – dziewczynki czarna lub granatowa spódnica ewentualnie spodnie  i biała bluzka, natomiast chłopcy czarne lub granatowe spodnie i biała koszula.

 

 1. Każdy uczeń obowiązany jest do dbania o higienę osobistą i właściwy wygląd poprzez dostosowanie ubioru i wyglądu do wieku i warunków szkolnych.

 

 1. Wygląd ucznia powinien być schludny, skromny i przyzwoity, niedopuszczalne jest farbowanie włosów, makijaż oraz malowanie paznokci.

 

 1. Obowiązek wywiązania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miała wpływ na ocenę z zachowania.

 

 1. Na terenie szkoły uczeń obowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu.

 

 1. Każdy uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.

 

                                                                                        (procedura dotycząca wyglądu ucznia)

 

 

VIII. Sala lekcyjna.

 

 

 1. Uczniowie mają obowiązek:
 • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć,
 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce,
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych.

 

 1. Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie – dyżurni, dbają o porządek w klasie, utrzymują w czystości tablicę, przynoszą kredę, przynoszą wodę do ścierania tablicy.

 

 1. Każdy nauczyciel dba o powierzoną swojej opiece salę oraz każdą inną salę, w której odbywa zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali.

 

IX. Nagrody i wyróżnienia.

 

 1. Uczeń może być nagradzany za:
 • osiągnięcia w nauce,
 • osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe,

 

 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz  artystycznych,
 • osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska oraz wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.

 

2. Uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
 • pochwałę udzieloną przez dyrektora  na forum szkoły,
 • dyplom uznania,
 • przyznanie nagrody rzeczowej np.  w formie książki,
 • wyeksponowanie nazwisk w gablotach,
 • nagrodę rzeczową dla „Super Ucznia”, „Super Sportowca”, „Altruisty Roku”
 • świadectwo z biało – czerwonym paskiem otrzymują uczniowie jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
 • stypendium naukowe na zakończenie pierwszego semestru oraz na zakończenie roku szkolnego otrzymują uczniowie osiągający średnią ocen 5.2 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 • stypendium za osiągnięcia w  zawodach sportowych otrzymują uczniowie, którzy zostali laureatami na etapie ponad powiatowym oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

 

X. Kary.

 

 1. Karze podlega uczeń za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,
  • agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,
  • rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej;
  • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

 

 1. Stosuje się następujące kary:
 • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,
 • upomnienie wychowawcy  wpisane do dziennika,
 • naganę wychowawcy klasy wpisaną do dziennika.
 • upomnienie dyrektora szkoły wpisane do dziennika,
 • naganę dyrektora szkoły, przesłaną do rodziców lub prawnych opiekunów,
 • zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
 • zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • przeniesienie do równorzędnej klasy,

 

 

 

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
 • notorycznie łamie przepisy Statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych efektów,
 • zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
 • występują częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),
 •  uczeń  uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego,
 •  jego zachowanie demoralizuje innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu).
 • uniemożliwia prowadzenie zajęć lekcyjnych.

 

 1. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni.

 

 1. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły uczeń ma prawo odwołać się do Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

 

 1. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

 

XI. Samorządność uczniowska.

 

 1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

 

 1. Uczniowie mają prawo do opracowania i uchwalania regulaminu działalności samorządu uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.

 

 1. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi.

 

 1. Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i odpowiedzi na nie.

 

 

 

 

 1. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach rodziców, na których poruszane są problemy wnoszone przez uczniów lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

 

 

 

XII. Uczniowskie i szkolne tradycje.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia (kulturalnego) w apelach i uroczystościach szkolnych i przygotowania ich pod opieką nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

 

 1. Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w organizowanie na terenie szkoły uroczystości środowiskowych.

 

               

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 

  1. Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.

 

  1. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • ul. Szkolna 2: 65 543 24 52
  ul. M. Konopnickiej 2: 65 544 46 02

Galeria zdjęć