Nawigacja

Ochrona danych osobowych

RODO

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych, jako administrator danych osobowych, wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

 

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1im. Bolesława Prusa w Górze jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

 • telefonicznie 570 942 935
 • listownie na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1im. Bolesława Prusa w Górze ul. Konopnicka 2, 56-200 Góra
 • przez e-mail: kas5.bhp@gmail.com

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową Nr 1im. Bolesława Prusa w Górze przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Podstawowej Nr 1im. Bolesława Prusa w Górze.
 •  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te można przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, by Szkoła Podstawowa Nr 1im. Bolesława Prusa w Górze przesłała je do innego administratora (wykonane zostanie jednak tylko w przypadku, gdy przesłanie danych jest technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są przez szkołę na podstawie umowy lub zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.


8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Szkołą Podstawową Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • ul. Szkolna 2: 65 543 24 52
  ul. M. Konopnickiej 2: 65 544 46 02

Galeria zdjęć