Nawigacja

STATUT SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolny zestaw programów nauczania Regulamin biblioteki Regulamin czytelni Regulamin stołówki Szkolny zestaw podręczników Kalendarz roku szk. 2017/2018 Kryteria oceniania klas I-III Kryteria oceniania klasa 4 Kryteria oceniania klasa 5 Kryteria oceniania klasa 6 Kryteria oceniania klasa 7 Kryteria oceniania klasa 8 Kryteria oceniania - klasy gimnazjalne. Procedura - telefony komórkowe "CHRONIMY DZIECI" Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady współpracy z rodzicami Regulamin oceniania z zachowania

Dokumenty szkolne

Procedura - telefony komórkowe

Procedura

postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta
z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 01.02.2017 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr35, poz. 221 i 22).
 2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

 

Procedura:

 1. Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Zakaz  ten dotyczy również zajęć świetlicowych oraz wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
 2. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.
 3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
 5. Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny (odtwarzacze MP) nie mogą być włączone na lekcjach. Można z nich korzystać tylko w czasie przerw wyłącznie w trybie „milczy”.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas przerw w jadalni.
 7. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.
 8. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.
 9. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się torbie szkolnej.
 10. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego  urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu). W konsekwencji nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę oraz informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia i informuje rodziców lub prawnych opiekunów.
 11. W przypadku  kiedy uczeń odmawia oddania  telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informacje dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy i zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów.
 12. Po odbiór telefonu lub innego urządzenia zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i poinformowani o konsekwencjach (w tym prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników lub uczniów).
 13. Jeżeli sytuacja wydarzy  się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu lub innych urządzeń do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły.  W tym przypadku uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden  stopień.
 14. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany dyrektora szkoły oraz może skutkować obniżeniem oceny z zachowania do nagannej.
 15. Naganę dyrektora szkoły oraz naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który nagrywa zajęcia szkolne lub inne zdarzenia na terenie szkoły bądź wykonuje zdjęcia bez zgody nauczyciela.
 16. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego  w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Głogowie.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze
  ul. Marii Konopnickiej 2
 • ul. Szkolna 2: 65 543 24 52
  ul. M. Konopnickiej 2: 65 544 46 02

Galeria zdjęć